Image

VYNIKAJÍCÍ RODÁCI, OBČANÉ A HOSTÉ
malíři, umělci, vzdělanci, učitelé, kněží, vynálezci


Výběr ze zajímavostí, zachycených obecním kronikářem panem učitelem Krčmářem
v jeho vlastivědném popisu pod názvem
Obec Pěčín v Orlických horách


Významní
rodáci a občané

Významní
pěčínští hostéVýznamní pěčínští rodáci a občané
Image Návrat na úvodní stránku Image

Min. rada Ing. Frant. Traitner
Narodil se v Haničce u Rokytnice, ale otec jeho Antonín pocházel z Pěčína z č. 125.
Školu obecnou vychodil v Pěčíně, pak dali jej rodiče do Orliček u Jablonného, aby se naučil německy.
Do měšťanky chodil v Lanškrouně, reálku studoval v Praze.
 Po odbyté jednoroční vojenské službě studoval na zemědělsko-technickém oddělení vysoké školy zemědělské ve Vídni, načeš nastoupil místo v kníž. Schwarzenberské inženýrské kanceláři v Třeboni, kde pobyl do r. 1891.
 Pak vstoupil do zemských služeb moravských a r. 1901 oženil se s dcerou továrníka Ing. R. Bartelmusa.
 Jako přednosta technického odděl. Úřadu pro agrární operace v Brně byl po převratu  povolán
do  ministerstva  zemědělství,  kde  byl  činný jako min. rada.
Za  záslužnou činností byl povýšen do IV. hodnost. třídy  a r. 1925 odešel na trvalý odpočinek.
Tráví jej v Praze na Ořechovce. Manželé Traitnerovi dleli nejednou v Pěčíně na letních prázdninách.

Řídící učitel František Grund
Narodil se v č. 69. dne  l0. října  1952.
Obecnou školu  vychodil  v  Pěčíně,  pak  navštěvoval  hlavní školu v Rychnově nad Kněžnou, od roku  1866 - 1868, 
nižší  reálnou  školu v Hradci Král., od r.  1869 - 1871  ústav ku vzdělání učitelů v Hradci Král.
Učitelskou činnost zahájil ve Stračově, pak v Nechanicích na Hradecku, r. 1882 stal se řídícím učitelem
v Novém  Hradci  Král., kde působil až do své smrti.
Jako učitel byl všeobecně oblíben. V Novém  Hradci  vychoval několik generací.
Byl výborným hudebníkem ovládaje téměř všecky hudební nástroje a pěstoval i hudbu chrámovou, jsa ředitelem kůru
v Novém Hradci Král. i u sv. Jana na Kopečku.
Ovládal  úplně  němčinu  i  franštinu, rád cestoval, navštívil svého času též světovou výstavu v Paříží.
Jsa milovníkem venkova  a  hospodářství  zakoupil v blízké Trebši statek zvaný »na písku«, kde chtěl tráviti pensi.
Zemřel svobodný, byv raněn  r. 1902  mrtvící  ve škole a pochován v N. Hradci za veliké účastí všeho občanstva.

František Václav Dytrt,
Arcibiskupský notář a farář v Buštěhradě, okres Kladno, narodil se dne 18. března 1873 v čísle 47.
Studoval na státním vyšším gymnasiu v Rychnově n. Kn., theologii na Karlově universitě v Praze
a biskup. theolog. učilišti v Litoměřicích, na kněze vysvěcen 5. července 1896.
Po 26 let působil v německých osadách a to : v Podbořanech 1896-1898 jako kaplan, v Klášterci n. Ohří 1898-1899 jako kaplan, v Zákupech 1899-1905 jako kaplan a interkalární administrátor, v Žandově u Č. Lípy 1904-1906 jako expozita,
v Českém Jiřetíně 1906-1908 jako interkalární administrátor a farář, v Brenné 1908- 1911 jako farář,
v Malé Bukovině 1912-1922 jako farář.
Roku 1932 podařilo se mu dostati se mezí český lid. stav se farářem na Velize u Křivoklátu,
načež r. 1926 stal se farářem v Buštěhradě, kde až dosud působí.

Josef Žabka, řídící učitel
Narodil se dne 8. listopadu 1853 v č. 192.
Obecnou školu vychodil ve svém rodišti, pak studoval  gymnasium v Rychnově n. Kn. a učitelský ústav v Hradci Král.
Jako učitel  působil nejprve  v  Žamberku,  pak  v  Kameničné a ve Studeném.
R. 1885  jmenován řídícím učitelem  v  Líšnici,  kde  působil až do r. 1919, kdy po 43 letech učitelování odešel do výslužby. V Líšnici dal podnět  k založení četných spolků a byl jejich předním  činovníkem.  Celou řadu  let  byl  též  členem  tamního  obecního zastupitelstva.
Se svým poslednim  působištěm  srostl  do té míry, že zde trávil i léta svého zasloužilého odpočinku. Zemřel r. 1932.

Farář Antonín Režný
Narodil se v č. 183. r. 1859.
Studoval na  gymnasiu  v  Rychnově n. K., bohosloví v semináři v Praze. Na kněze vysvěcen r. 1884.
Jako kaplan působil ve Slavkově u Karl. Varů a Čelákovicích, farářem  stal se nejprve v Hlavně Kostelním,
potom v Chotětově, kde zemřel.
Pečlivě staral se o své rodiče í o sestru, povolal je k sobě na faru a vždy věrně hlásil se k svému rodišti.
Posvětil též kříž, jejž otec jeho u č. 183. r. 1898 postavil.

Ing. Antonín Žabka
Narodil se r. 1880 v č. 159.
Školu obecnou vychodil v rodišti, měšťanskou v Žamberku, načeš studoval na vyšší průmyslové škole v Praze.
Složil zkoušku stavitelskou a inženýrskou, vstoupil po krátké praxi do služeb města Pardubic, kde až dosud působí.
Zásluhou jeho a pod jeho dozorem prováděny opravné práce v zámku pardubickém a na Kunětické hoře.
 
 Profesor Ing. Jan Kopecký
 Narodil se v č. 145.
Po  dokončených  středoškolských studiích konal v letech 1915 - 1918 dobrovol. službu vojenskou,
načež pokračoval ve studiích na vys. učení technickém a na filosofické fakultě v Praze.
Nyní působí na vyšší hospodářské škole v Čáslaví.

Dr. Josef Žabka
 Narodil se r. 1894 v č. 71.
Vyšší reálku studoval v Hradci Král., po odbyté voj. službě r. 1978 stal se posluchačem lesního inženýrství na vysoké škole technické v Praze, po přeložení téže v r. 1920 odešel do Brna, kde složil II. státní zkoušku z  lesního inženýrství. 
R. 1924 ustanoven byl odborným úředníkem státních výzkumných ústavů v Praze pro odbor dendrologický.
Teoretického výcviku  dostalo se mu v botanickém ústavu  čes. vys. učení  technického v Praze. 
Praktický  výcvik  pro shora uvedený obor  prodělal  ve  školkách  Dendrologické  společnosti  v  Průhonicích u Prahy,
pak ve světoznámém parku mlýňanském na Slovensku.
R. 1927 jmenován komisařem státních výzkumných ústavů a pověřen vybudováním a správou
státního dendrologického alboreta v Topolčiankách na Slovensku. Nyní působí v Průhonicích u Prahy.
Doktorem věd technických  prohlášen  dne 14. března 1930 na čes. vysokém učení technickém v Praze.

Z naších rodáků, kteří nadáním  a přičinlivostí vyšinuli se k vyšší úrovní společenského života, uvádím ještě tyto :
Ant. Režná, odborná učitelka  v  Žamberku,  naroz.  v č. 197
Antonín Divíšek, učitel na  občan.  škole  na Slovensku,  naroz.  v č. 33
Vlasta Israelová (roz. Dvořáková), učitelka na Slovensku, naroz. v č. 35
MUDr. Karel Klicha,
naroz. v č. 222 
František Nosek,  odborný učitel,  naroz.  v č. 90
JUDr. Vlastimil  Uhlíř, naroz.  v č. 194
Zdeňka Kubíčková, učitelka, naroz. v č. 10

Významní pěčínští hosté
Image Návrat na úvodní stránku Image

Koncem 19. století nejednou u P. Hulaty dlel
prof. Dr. Eduard Albert, JUDr.  Ladislav  Rieqer,  Jaroslav  Vrchlický   a. j. 
Zúčastňovali  se  jiřinkových slavností na zdejší faře.
V době, kdy byl učitelem na zdejší škole spisovatel K. Rožek, býval u něho  častým  hostem 
básník  Otakar Theerspisovatel  Viglic
a jiní představitelé moderního literárního směru.
Od 5. února do 26. března 1899 prodléval v Pěčíně mladý, nadaný
hudební skladatel Karel Moor z Pardubic.
Napsal zde II. jednání opery Mojžíš.
V posledních letech je 
cílem  mnohých návštěvníků atelier  akad. sochaře Leo Kubíčka,
umístěný v č. 3. při silnici rokytnické, vynikající krásnou sbírkou jeho prací.
Dne 10. června 1931 prodlévali v obci
účastníci XV. mezinárodního kongresu zemědělského,
mezí  nimi  též  zástupce  Číny,  severoamerické Unie, Finska, Polska, Ukrajiny, Francie, Německa, Rumunska atd.Image Návrat na úvodní stránku Image
Image